جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 26
شماره 26 سال 7
پاییز - زمستان 1393
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو نهاد، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرايند توسعه ملی است. مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه و صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آنها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوی مناسب در اين زمينه، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگرچه الگوهای پیوند و ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درون و برون¬سازمانی دانشگاه و صنعت تعريف می¬شوند و هر یک از کشورها، راهکارهای مختلفی را در اين مسير تجربه می نمايند، اما اغلب جریان¬های نوظهور و اثربخشی نظير پارک¬ها و مراکز رشد پديد می¬آيند که از طريق تلفيق با اجزای دائمی و پايدار دانشگاه از جمله واحد دانشگاه-پژوهی، می¬توانند موجبات توسعه و تعالی اين نهاد تأثيرگذار در فرايند توسعه ملی را فراهم سازند. در واقع پارک¬ها و مراکز رشد از طريق هدايت واحدهای دانشگاه¬پژوهی و با تأکيد بر دو کارکرد بهبود درونی و پاسخگویی بیرونی، می¬توانند به مثابه حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه نقش¬آفرينی نمايند. واحد دانشگاه¬پژوهی با تأکید بر کارکرد بهبود درونی، موجب پذيرش و پيوند ماندگارتر پارک ها و مراکز رشد با بدنه دانشگاه و افزايش اثربخشی و موفقيت اين مراکز چندگانه، و از طريق کارکرد پاسخگویی بیرونی، باعث ارتباط و پيوند پوياتر نهاد دانشگاه با جامعه و صنعت می¬شود. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم دانشگاه-پژوهی و جايگاه آن در تسهيل و تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، از طريق هدايت و انطباق خروجی¬های پارک¬ها و مراکز رشد با نيازهای جامعه و صنعت، صورت پذيرفته است.
علیرضا نادری خورشیدی - سیدطیبه موسوی امیری - محبوبه خسروی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه¬پژوهی ، دانشگاه ، صنعت و ارتباط دانشگاه و صنعت
تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان¬ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف¬پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی¬های محیطی نموده است. يکی از الزامات دستيابی به توسعه علمی و فناوري، ايجاد درك صحيح و مشترك از ضرورت و اهميت دانش، فناوری و نوآوری در جامعه از طريق بسيج ملي منابع و امکانات و ايجاد نظام جامع علم و فناوري در کشور است كه لازمه آن ارتقای جايگاه بنگاه¬های کوچک و متوسط در قالب مجموعه¬های جديدی تحت عنوان پارک¬ها و مراکز رشد علم و فناوری مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمايت کننده از آنان خواهد بود. طی دهه¬های اخیر، ظهور پدیده پارک¬ها و مراکز رشد علم و فناوری در بسیاری کشورها توانسته است تأثیرات شگرفی در دستيابی به توسعه دانش¬محور و همچنین تقویت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت برجای گذارد. لذا با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، ابتدا به بیان تعریف پارک¬ها و مراکز رشد پرداخته شده و سپس بررسی وضعیت موجود و پیشینه پارك¬ها و مراکز رشد فناوري در جهان و سابقه آن در جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت عوامل مؤثر بر اثربخشی پارک¬ها و مراکز رشد ارائه شده است.
علیرضا نادری خورشیدی - حمید شفیع زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : مراکز رشد ، پارک های علم و فناوری، ، کارآفرینی ، توسعه دانش محور
سازمان‌هايي که از پس مديريت مدل نوآوري باز برآيند، خواهند توانست هزينه نوآوري را کاهش داده و نوآوري‌هايشان را زودتر به بازار برسانند. آن‌ها حتي خطرهاي نوآوري را با ديگراني که درکسب‌وکار نوآوري باز مشارکت و همراهي داشته‌اند تقسيم مي‌کنند. شرکت‌ها از اين رهگذر مي‌توانند زودتر با دگرگوني‌هاي بازار سازگار شوند و با جذب ايده‌هاي نو در بازارهاي جهاني‌تر و پوياتر، رقابتي باقي بمانند. بنابراين مديران بايد پيامدهاي سهمگين مدل‌هاي کسب‌وکار بازار را بشناسند و زيرساخت‌هاي لازم را به گونه‌اي فراهم آورند که شرکت‌هایشان بتوانند در فضاي نوين نوآوري دوام آورند و رونق يابند. نوآوري باز كه در شمار پارادايم‌هاي نوين نوآوري تلقي مي‌شود، در سازمان¬هاي توانمند چند مليتي به خوبي بكار گرفته شده و ابزارهاي طرح شده در اين پارادايم، ارزش‌افزايي هر چه بيشتر را در بنگاه¬ها در كنار ارتقاي سطح کیفی محصولات و رضايت بالاي مشتريان پرتوقع را به دنبال داشته است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ با تعریف نوآوری باز، ارائه الگوی مفهومی و مدل¬های اجرا شده در ایران و جهان قصد دارد ضرورت پیاده‌سازی این طرح را در سازمان¬ها جهت ایجاد رضایت‌مندی در مشتریان و مهندسی مجدد کسب و کار سازمانی پیشنهاد دهد. از آنجا که اکثر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک فاقد واحدهای تحقیق و توسعه کاربردی برای دستیابی به فناوری‌های نوآوری محور هستند، طرح ملی نوآوری باز با ایجاد تعاملی پویا و باز در کشور قادر خواهد بود با ایجاد تعاملی پویا و دوسویه بین صاحبان نوآوری و کارفرمایان تولیدی، تمامی ظرفیت‌های نهفته کشور به خصوص دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان، صاحبان ایده‌های برتر و کارآفرینان نوآور را در خدمت حل مشکلات صنعت و تولید قرار دهد و اتصال مثلث دانشگاه، صنعت و دولت را به ارتباط تبدیل نماید.
زهرا هاشمی‌دهقی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نوآوری باز ، الگوی مفهومی نوآوری باز ، اجرای نوآوری باز
دانشگاه‌ها دوران گذار خود را طی می‌کنند. تحولات گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است. در این میان، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که مسئولیت‌های جدیدی همانند توسعه منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بودجه عمومی، و مهارت‌دار شدن دانشجویان‌ را پذیرا شده، رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکت‌های فناورانه دانشگاهی باشند؛ در غیر این صورت همانند هر اندامگانی که شرایط متغیر محیطی و زیست‌بوم خود را درک نکرده، توان بقای خود را از دست می‌دهند. اما آن‌چه مورد پرسش است تاثیر این نقش جدید بر کارکرد شناخته شده و متعارف دانشگاه است که موجبات بیم و امیدهایی شده است. پژوهش حاضر که به مرور این نگرانی‌ها و امیدواری‌ها پرداخته، از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. هم‌چنین از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب نهایی و جمع‌بندی بیم‌ها و امیدهای این حوزه. نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که با وجود نگرانی‌هایی که در مورد تغییر نقش دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش بنیان وجود دارد، قوت امیدواری‌ها بیش‌تر بوده و تحولات اخیر نیز نشان‌دهنده حرکت پر شتاب به سمت دانشگاه کارآفرین و رویکرد تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است.
امین پژوهش - علیرضا نادری خورشیدی
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانشگاه کارآفرین ، اقتصاد دانش بنیان ، بیم‌ها و امیدها
پژوهش حاضر با ديدگاه توصيفي ـ زمينه‌اي، مؤلفه‌ها و عوامل تأثيرگذار بر ايجاد و توسعه فرهنگ كارآفريني را برشمرده و ضمن تشريح به تحليل مقايسه‌اي وضعيت فرهنگ کارآفرينانه ميان دو بخش دانشگاه سمنان و شركت شهرک‌هاي صنعتي استان سمنان مي‌پردازد. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان به تعداد 350 نفر و در شركت شهرك‌هاي صنعتي شامل 50 مدير و كارشناس مي‌باشد که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌هاي استاندارد مك گواير مي‌باشد که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ (86/0r=) برآورد گردید. داده¬های گردآوری شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل: جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t تجزیه و تحلیل شد. مهم‌ترين نتايج بدست ‌آمده اين پژوهش حاكي از آن است که مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‌های صنعتی از لحاظ فرهنگ کارآفرینانه در ابعاد همکاری و ارتباطات باز تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که وضعیت ابعاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه سمنان و شرکت شهرک‎های صنعتی در حد مطلوب می‌باشد.
علیرضا نادری خورشیدی - رضا شهریار پور - هادی فقیه علی آبادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فرهنگ کارآفرینانه ، دانشگاه سمنان ، شرکت شهرک‌های صنعتی ، مدیران
با توجه به اینکه سوانح و حوادث از خطاها و مخاطراتی ناشی می¬شوند که در کلیه سطوح عملیاتی سیستم هوایی مستتر هستند ضرورت وجود سیستم یا نظامی به منظور مدیریت بر ایمنی، به شکلی یکپارچه روش¬مند و برنامه¬ریزی شده که الزامات آن به عنوان یك فرهنگ در کل سازمان نهادینه گردد بیش از پیش احساس می¬شود. روش انجام این پژوهش پیمایشی بوده است. در مرحله اول پیمایش، روش کیفی با مصاحبه ساختار نایافته از گروه¬های کانونی و نمونه¬گیری هدفمند ازکلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه مدیریت ایمنی، مورد استفاده قرار گرفت. مرحله دوم پیمایش به روش کمی و با پرسشنامه¬ای که اعتبار و پایایی آن مورد تأیید بود در میان افراد جامعه آماری که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا و با روش مدل معادلات ساختاری تحلیل گردید و در نهایت مدل نهایی تحقیق از بوته آزمایش بیرون آمد. برای سیستم مدیریت ایمنی چهار کلان فرآیند مدیریت عالیه، اصلی، پشتیبانی و بازخورد، به ترتیب اهمیت در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کلان فرآیند مدیریت عالیه بیشترین تأثیر را بر روی سیستم مدیریت ایمنی دارد، پس از آن بیشترین تأثیر مربوط به کلان فرآیند پشتیبانی است. کمترین تأثیر را کلان فرآیند بازخورد(بررسی سوانح و حوادث) بر سیستم مدیریت ایمنی دارد. در نتیجه، به منظور تقویت اهداف کلیدی و دستیابی به اهداف کلان سیستم مدیریت ایمنی، باید توجه ویژه¬ای به هر یك از این فعالیت‌ها وجود داشته باشد.
علیرضا نادری خورشیدی - حسین خانلری - هادی فقیه علی آبادی - مجتبی اسکندری
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت ایمنی ، فرآیند ، کلان فرآیند

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیر مسئول :مسعود شفیعی
سردبیر :فتح الله مضطرزاده
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
علیرضا جهانگیریان
مسعود شفیعی
عباس طائب
حسن ظهور
محمود کمره ای
فتح الله مضطرزاده
محمد توکل
سیداحمد معتمدی
محمد اقدسی
محمدرضا حمیدی زاده
محمدمهدی مظاهری
حجت الله حاجی حسینی
سعید خرقانی
علی محمد کیمیاگری
مرتضی محمدخان
منوچهر منطقی
صمد مومن بالله
منصور معظمی
محمود مقدم
محمدنقی مهدوی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده